Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, upravlja ustanovom  u skladu: Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi, Statuta ustanove Doma i Poslovnika o svome radu.

Upravno vijeće se sastoji od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radničkog vijeća Doma i jedan predstavnik korisnika Doma.

Članove Upravnog vijeća imenuje Varaždinska županija – osnivač.

Članovi Upravnog vijeća:

  • Ruža Jelovac, dipl. oec. – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača,
  • Slađan Mustač, dipl. uč. – zamjenik predsjednice Upravnog vijeća, predstavnik osnivača,
  • Nikola Podoljnjak – član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača,
  • Matija Posavec – član Upravnog vijeća, predstavnik radnika Doma,
  • Panteleimon Proskura – član Upravnog vijeća, predstavnik korisnika Doma.

Comments are closed.